CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
HANOI RAILWAY TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY